Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPU ALKOHOLU PREZENTOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GLOVO W SKLEPIE BIEDRONKA

   

  § 1
  DEFINICJE

   Sklep Biedronka – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, odpowiedni dla miejsca działalności Glovo i realizacji Zamówienia - objęty odpowiednim zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

   Sprzedawca - Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, posiadająca numer NIP 7791011327 oraz REGON 63030302300000, BDO: 000004585, kapitał zakładowy 798.214.120,00 zł, w całości wpłacony, tel. 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego), tel. (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego), e-mail: bok@biedronka.pl, adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa;

   Platforma Glovo - narzędzie technologiczne prowadzone przez Glovo, za pośrednictwem którego Klienci mogą zapoznać się z ofertą Sprzedawcy i złożyć Zamówienie na zakup Towarów;

   Glovo - Glovoapp23, S.L. z siedzibą w Barcelonie, C/Pujades, 94, 08005 Barcelona, Hiszpania, dane dotyczące wpisu w rejestrze handlowym: protokół 2014/1249, tom: 44,467, folio: 76, arkusz: 456858, NIP: B66362906, prowadzący Platformę Glovo;

   Towary - produkty prezentowane za pośrednictwem Platformy Glovo w kategorii „Alkohole” (napoje alkoholowe), dostępne w sprzedaży w Sklepie Biedronka;

   Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie Biedronka przy wykorzystaniu Platformy Glovo;

   Regulamin Sklepu Internetowego Biedronka – regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Glovo. Regulamin Sklepu Internetowego Biedronka nie ma zastosowania do sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem;

   Regulamin Platformy Glovo - Ogólne warunki użytkowania i kontraktowania Platformy Glovo, dostępne na: https://glovoapp.com/pl/legal/terms/

   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Platformy Glovo wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie Biedronka stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną do Sprzedawcy oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca Towarów zawarta w Sklepie Biedronka pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

   Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży jako konsument bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Biedronka;

   Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności, weryfikowanego na podstawie przepisów o CEIDG;

   Zarejestrowany Użytkownik – Klient (użytkownik), który dokonał rejestracji konta na Platformie Glovo zgodnie z Regulaminem Platformy Glovo;

   Koszyk – elektroniczny formularz Zamówienia udostępniony za pośrednictwem Platformy Glovo, umożliwiający wybór Towarów, podgląd składanego Zamówienia i jego modyfikację;

   Łączny Koszt Zamówienia – łączny koszt, jaki Klient zobowiązany jest ponieść (zapłacić) dokonując zakupu w Sklepie Biedronka, na który składa się cena Towarów, dodanych przez Klienta do Koszyka, powiększona o koszty usług świadczonych na rzecz Klienta przez Glovo, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta na etapie składania Zamówienia, pomniejszony o ewentualne rabaty.

  § 2
  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Platformy Glovo jest rejestracja indywidualnego konta na Platformie Glovo oraz podanie niezbędnych danych, w tym umożliwiających weryfikację tożsamości i wieku użytkownika oraz zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu Platformy Glovo, a także złożenie za pośrednictwem Platformy Glovo odpowiednich oświadczeń, zgód i upoważnień w tym zakresie.
  2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Platformy Glovo mogą składać Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie Biedronka. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na Platformie Glovo (Koszyka). Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
  3. Zamówienia Towarów za pośrednictwem Platformy Glovo dokonać może wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i która jest trzeźwa.
  4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail udostępniony w ramach rejestracji konta na Platformie Glovo.
  5. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na Platformie Glovo nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
  6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy Glovo, ani przesłanie Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia (na wskazany przez Klienta adres e-mail) nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi wyłącznie ofertę zawarcia umowy Towarów określonych w Zamówieniu, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w Sklepie Biedronka. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji konta na Platformie Glovo]. Klient nie jest związany złożoną przez siebie ofertą, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie w terminie 48 godzin od jej złożenia.
  8. Miejscem zawierania i realizowania Umów Sprzedaży Towarów jest Sklep Biedronka (konkretny punkt sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Sprzedawcę, wskazany każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży).
  9. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odpowiednio dla kategorii napojów alkoholowych: i) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; ii) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); iii) powyżej 18% zawartości alkoholu, wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację Sklepu Biedronka.
  10. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w Sklepie Biedronka.
  11. Składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy Glovo Klient oświadcza i zapewnia, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

  § 3
  ODMOWA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Sprzedawca ma prawdo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w następujących przypadkach:
   1. Towary objęte Zamówieniem okażą się niedostępne,
   2. Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego pełnoletniości lub podane dane okażą się błędne lub niekompletne,
   3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednio złożonym Zamówieniem.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed złożeniem Zamówienia.

  § 4
  CENY TOWARÓW ORAZ ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

  1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane za pośrednictwem Platformy Glovo są cenami brutto (zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Wiążącą ceną Towaru jest cena podana na Platformie Glovo przy Towarze w chwili składania Zamówienia.
  2. Podane ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów usług świadczonych na życzenie Klienta przez Glovo (w szczególności kosztu odbioru Towaru ze Sklepu Biedronka w imieniu i na rzecz Klienta oraz dowiezienia Towarów do Klienta).
  3. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt usług świadczonych na życzenie Klienta przez Glovo, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w Koszyku, przed złożeniem Zamówienia i będą podane w złotych polskich. Przy czym Łączny Koszt Zamówienia nie uwzględnia kosztu toreb, w które są pakowane zamówione Towary. Ilość toreb zależna jest od ilości zamówionych Towarów. Koszt ww. toreb będzie widoczny w dokumencie, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
  4. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
   1. płatność kartą online;
   2. BLIK;
   3. przelew bankowy;
   4. płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia.
  5. Z przyczyn technicznych niektóre sposoby dokonywania zapłaty mogą być czasowo niedostępne, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.
  6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż (paragon), który zostanie dostarczony wraz z dostarczanym Towarem lub wysłany na adres e-mail Klienta.
  7. Ceny Towarów dostępnych za pośrednictwem Platformy Glovo mogą różnić się od cen tych samych Towarów oferowanych do sprzedaży poza Platformą Glovo. Klienta składającego Zamówienie za pośrednictwem Platformy Glovo obowiązują ceny Towarów wskazane na Platformie Glovo.
  8. Promocje na poszczególne Towary oraz organizowane przez Sprzedawcę akcje promocyjne dostępne dla Klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem Platformy Glovo mogą różnić się od promocji i akcji promocyjnych prowadzonych przez Sprzedawcę poza Platformą Glovo. Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy Glovo może skorzystać jedynie z promocji i akcji promocyjnych przedstawionych na Platformie Glovo.
  9. Klientów Sklepu Biedronka dokonujących zakupów za pośrednictwem Platformy Glovo nie obowiązuje Program lojalnościowy „Moja Biedronka”.

  § 5
  DOSTAWA TOWARÓW

  1. Klient odbiera Towary osobiście w Sklepie Biedronka, który został wskazany przy składaniu Zamówienia.
  2. Klient przy składaniu Zamówienia może upoważnić do odbioru Zamówienia w jego imieniu Glovo poprzez udzielenie Glovo pełnomocnictwa do odbioru Towarów oraz do ich dostawy do Klienta na poniższych zasadach:
   1. Informacja o gotowości Towaru do odbioru , zostanie przekazana Glovo.
   2. Działający w imieniu Klienta przedstawiciel Glovo obowiązany jest podać imię Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.
   3. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi Glovo. Wydanie Towaru będzie następować w Sklepie Biedronka.
   4. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów przedstawicielowi Glovo, poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem aplikacji Glovo.
   5. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany przez Glovo osobie, której imię nie jest zgodne z Zamówieniem, osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, iż jest ona nietrzeźwa. Sprzedawca upoważnia Glovo do odmowy przekazania Towaru Klientowi, który jest nietrzeźwy, niepełnoletni lub jego dane są niezgodne z danymi wskazanymi w Zamówieniu.
  3. W przypadku odmowy lub niemożności przekazania produktów alkoholowych Klientowi z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. z powodu braku pełnoletniości, niemożności weryfikacji tożsamości lub wieku Klienta, powzięcia przez dostawcę Glovo wątpliwości co do stanu trzeźwości Klienta) Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży w ciągu maksymalnie 14 dni poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia. Odstąpienie od umowy będzie skutkowało zwrotem pieniędzy za zamówione produkty na konto Klienta. Zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów dostawy produktów, które ponosi Klient.
  4. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi Glovo. Wydanie Towaru będzie następować w Sklepie Biedronka.
  5. Przy odbiorze Towarów Klient obowiązany jest sprawdzić, czy zawartość paczki z Towarem jest zgodna z treścią Zamówienia.

  § 6
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia wydania Towarów Klientowi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
  2. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
  3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w dowolny sposób. Rekomendujemy przesłanie podpisanego oświadczenia na adres bok@biedronka.pl.
  4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Towarów dotyczy (np. poprzez dołączenie paragonu fiskalnego, potwierdzenie płatności kartą).
  6. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. Za zwrócone Towary Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towarów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar (lub Towary) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Towary należy zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka lub odesłać do dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka. Aktualna lista sklepów stacjonarnych Biedronka znajduje się na stronie www.biedronka.pl.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.
  9. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Zwracany Towar powinien być kompletny.
  10. Przy zwrocie Towaru/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Towaru/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  § 7
  REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Towarów mogą być zgłaszane bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów sieci sklepów Biedronka: adres e-mail: bok@biedronka.pl, tel. 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego, połączenie jest bezpłatne) lub (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy, opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
  3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
  4. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  5. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

  § 8
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego Zamówienie jest Sprzedawca. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: bok@biedronka.pl).
  2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dpo.polska@jeronimo-martins.com.
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
   • realizacji obowiązków prawnych Sprzedawcy związanych ze sprzedażą alkoholu (tożsamości, weryfikacja wieku i stanu trzeźwości Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
   • realizacji umowy sprzedaży w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. W celach wskazanych w pkt 3 Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:
   • dane identyfikacyjne: imię, wiek;
   • dane kontaktowe: adres e-mail;
   • dane o stanie trzeźwości
  5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy. Odbiorcą danych jest również Glovo, któremu Sprzedawca udostępnia dane osobowe w zakresie niezbędnym dla zrealizowania Zamówienia.
  6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zwrotu Zamówienia lub reklamacji Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, a dane finansowe związane ze zwrotem przez okres przechowywania danych finansowych.
  7. Dane osobowe niezbędne dla weryfikacji tożsamości, wieku lub stanu trzeźwości będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres przedawnienia roszczeń Kupującego związanych z realizacją lub z niezrealizowaniem Zamówienia.
  8. Klientowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych; uzyskania kopii danych; sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia umowy lub skorzystania z uprawnień przez Klienta.

  § 9
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy Glovo, w tym Klienci, w każdym czasie mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Platformy Glovo, jak również pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji za pośrednictwem Platformy Glovo.
  3. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
  4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na Platformie Glovo. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem.
  7. Wszelkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

  Załączniki:
  1) Formularz zwrotu