Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA OBOWIĄZUJE OD 19.04.2020 ROKU

   

  Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy prowadzonej przez Glovo zgodnie z Ogólnymi warunkami użytkowania i kontraktowania, w tym obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

  W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Ogólne warunki użytkowania i kontraktowania Platformy prowadzonej przez Glovo.

  § 1
  DEFINICJE

  1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

   CENA PRODUKTU - wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Sklepie Internetowym Biedronka, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

   GLOVO - Glovoapp23, S.L. siedziba: C/Pujades, 94, 08005 Barcelona, Hiszpania, dane dotyczące wpisu w rejestrze handlowym: protokół 2014/1249, tom: 44,467, folio: 76, arkusz: 456858, NIP: B66362906, podmiot prowadzący Platformę oraz realizujący dostawę Zamówienia na warunkach określonych w Ogólnych warunkach użytkowania i kontraktowania Platformy Glovo;

   KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą jako konsument;

   KOSZYK – elektroniczny formularz Zamówienia znajdującego się w Sklepie Internetowym Biedronka umożliwiający wybór Produktów, podgląd składanego Zamówienia i jego modyfikację;

   ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - Cena Produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka;

   PLATFORMA – narzędzie technologiczne umożliwiające sprzedaż detaliczną Produktów prowadzone przez Glovo

   REGULAMIN - niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

   SKLEP INTERNETOWY BIEDRONKA – przestrzeń internetowa wykorzystująca Platformę celem zawierania Umów Sprzedaży;

   SPRZEDAWCA - Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, posiadającą numer NIP 7791011327 oraz REGON 63030302300000, BDO: 000004585, kapitał zakładowy 798 214 120,00 zł, w całości wpłacony, tel. 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego), tel. (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego), e-mail: bok@biedronka.pl, adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa;

   UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zawarta na odległość (w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym Biedronka stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
  3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

  § 2
  UMOWA SPRZEDAŻY

  1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie Zamówienia, które stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę (nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty).
  3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia sprzedaży Produktów na podany przez Klienta adres e-mail (otrzymanie przez Klienta oświadczenia woli o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę).
  4. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ostatecznego Łącznego Kosztu Zamówienia.
  5. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą dostarczenia Klientowi Produktów zgodnie z Zamówieniem.

  § 3
  DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

  1. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Biedronka. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.
  2. W przypadku braku dostępności Produktów, objętych Zamówieniem złożonym przez Klienta, Klientowi zostanie dostarczone Zamówienie tylko z Produktami aktualnie dostępnymi.
  3. W przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie Łączny Koszt Zamówienia ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość niedostępnych Produktów.

  § 4
  CENY PRODUKTÓW ORAZ ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

  1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym Biedronka obowiązują Klienta dokonującego zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka.
  2. Promocje na poszczególne Produkty oraz organizowane przez Sprzedawcę akcje promocyjne mogą się różnić od promocji i akcji promocyjnych w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka może skorzystać jedynie z promocji i akcji promocyjnych przedstawionych w Sklepie Internetowym Biedronka.
  3. W Sklepie Internetowym Biedronka nie obowiązuje Program lojalnościowy „Moja Biedronka” prowadzony przez Sprzedawcę w jego sklepach stacjonarnych.
  4. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym Biedronka są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.
  5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w Koszyku, przed złożeniem Zamówienia.

  § 5
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad.
  2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  4. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: bok@biedronka.pl.
  5. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
   1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   2. przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

  I. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka mogą być zgłaszane bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów sieci sklepów Biedronka: adres e-mail: bok@biedronka.pl, tel. 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego, połączenie jest bezpłatne) lub (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy, opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Glovo. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
  3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.
  4. W razie potrzeby, Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi zwrotu wadliwego Produktu do dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka, chyba, że Sprzedawca uzna, że w sprawie wystarczające jest dostarczenie innego dowodu na wadliwość Produktu np. zdjęcia Produktu na co Klient wyrazi zgodę.
  5. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
  6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
   1. usunięcia wady lub
   2. wymiany Produktu na wolny od wad lub
   3. obniżenia ceny lub
   4. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
  7. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  8. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  10. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym Biedronka, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.
  11. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
  12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
  13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta np. Produkt nie odpowiada preferencjom smakowym Klienta.
  14. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

  II. ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

  1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż Glovo, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
  2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez dołączenie go do zwracanego Produktu lub przesłanie na adres: bok@biedronka.pl.
  3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie Internetowym Biedronka. W związku z tym Sprzedawca rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia.
  5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
  6. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. Za zwrócone Produkty Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Produkty należy zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka lub odesłać do dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka. Aktualna lista sklepów stacjonarnych Biedronka znajduje się na stronie www.biedronka.pl.
  8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.
  10. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
  11. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
  12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, w także produkty wymagające chłodniczych lub mroźniczych warunków przechowywania, owoców i warzyw oraz pieczywa;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13. Niniejsza część Regulaminu „Zwroty (Odstąpienie od Umowy)” dotyczy uprawnień Konsumenta w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  § 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym Biedronka.
  2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
  3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w Sklepie Internetowym Biedronka.
  4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym Biedronka. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem.
  8. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

   Załączniki:
   1. Formularz zwrotu Sklep Internetowy Biedronka.