Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Polityka prywatności serwisu www.biedronka.pl

  Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/pl (zwanego dalej „Serwisem”).

  Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

  Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

  W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które podają nam Państwo korzystając z Serwisu i zasadach ich przetwarzania.

  Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (dalej jako „Administrator” lub „my”):

  I. W Rozdziale I:

  przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy korzystają z usług oraz funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych. W szczególności dokument zawiera informacje o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w przypadku skorzystania z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie oraz w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przez Państwa Newsletter”.

  W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
  3. Inspektor Ochrony Danych
  4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
  5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
  6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
  7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
  8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
  9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych.

  II. W Rozdziale II:

  przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności.

  1. Inne strony internetowe.
  2. Zmiany Polityki Prywatności

  Zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie zostały określane w odrębnym dokumencie pn. Polityka plików cookies dostępnym pod adresem https://www.biedronka.pl/polityka-cookies („Polityka plików cookies”).

  Rozdział I. DANE OSOBOWE

  W momencie skorzystania przez Państwa z poszczególnych usług (funkcjonalności) oferowanych w Serwisie stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe w zakresie konkretnych usług (funkcjonalności) oferowanych w Serwisie:

  A. Rejestracja w Serwisie:

  W momencie rozpoczęcia przez Państwa korzystania z Serwisu, pomiędzy Państwem a Administratorem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: http://www.biedronka.pl/pl/regulamin-serwisu („Regulamin”).

  B. Newsletter oraz oferta alkoholowa

  W momencie wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na otrzymywanie Newslettera oraz „oferty alkoholowej” uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody.

  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe przesyłanie Newslettera.

  C. Aplikacja „Twoja Biedronka”

  W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego „Kontakt dla klientów” uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji.

  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji.

  D. Formularze kontaktowe: „Kontakt dla producentów, „Kontakt dla producentów produktów rolnych”, „Kontakt dla podnajemcy” oraz „Kontakt dla Organizacji Pożytku Publicznego”

  W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego „Kontakt dla producentów”, „Kontakt dla producentów produktów rolnych” „Kontakt dla podnajemcy” lub „Kontakt dla Organizacji Pożytku Publicznego” uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy.

  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe podjęcie działań przed zawarciem umowy.

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327.

  2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.eu lub telefonicznie pod (22) 205 33 00.

  3. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

  W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. udzielania odpowiedzi na reklamacje związane z związanych ze świadczeniem przez Administratora Usług - podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
  2. poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

  Dodatkowo, w zależności od usługi, z której Państwo korzystają w ramach Serwisu, przetwarzamy Państwa dane osobowe dla następujących celów:

  A. Rejestracja w Serwisie

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług (funkcjonalności) dostępnych w Serwisie i wykonania zobowiązań Administratora jako dostawcy Serwisu.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  B. Newsletter lub oferta alkoholowa

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego Newslettera lub oferty alkoholowej.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  C. Formularz kontaktowy „Kontakt dla klientów”

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  D. Formularz kontaktowy „Kontakt dla producentów”, „Kontakt dla producentów produktów rolnych”, „Kontakt dla podnajemcy” oraz „Kontakt dla Organizacji Pożytku Publicznego”

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działania przed zawarciem z Państwem umowy.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia z Państwem umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  E. Portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Pinterest)

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez wymienione media oraz prowadzenia innych działań marketingowych w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe przekazujemy:

  1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center, w tym zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
  2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

  1. przez okres korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
  2. w zakresie plików cookies zgodnie informacją wskazaną w Polityce plików cookies
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. do czasu odwołania przez Państwo zgody, w zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu przesyłania Newslettera.
  5. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w zakresie Portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest).

  7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych,ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 8 poniżej.

  Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

  Przysługuje Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

  Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

  9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

  W zakresie usługi Newsletter w związku z podaniem przez Państwa adresu e-mail i wyrażeniem przez Państwa dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych w formie wiadomości elektronicznych (e-mail), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych, a w przypadku zamówienia „oferty alkoholowej” także Państwa datę urodzenia.

  Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania „Newslettera”. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana j, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie rezygnację z otrzymywania Newslettera.

  Przysługuje Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcia udzielonej zgody na przesyłanie Newslettera można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Zrezygnuj z subskrypcji newslettera Biedronki”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Użytkownikowi z treścią Newslettera lub wpisując i wysyłając swój adres e-mail poprzez formularz na stronie https://www.biedronka.pl/resignation

  ROZDZIAŁ II: POZOSTAŁE KWESTIE

  1. Inne strony internetowe

  W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

  2. Zmiany Polityki Prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu.

  Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem 5 dni, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.