Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Komunikaty dla klientów

  01.04.2019

  Treść poniższego regulaminu jest już nieaktualna i została zastąpiona jego nową wersję. Link do aktualnej wersji regulaminu

  https://www.biedronka.pl/regulamin-zwrotow-i-reklamacji-towarow-zakupionych-w-sklepie-biedronka


  Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019r. i zastępuje Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka z dnia 1 marca 2017r.

  Zwrot towarów pełnowartościowych

  1. Zwrot  towarów  pełnowartościowych i związana  z  tym  wypłata  gotówki  może  być dokonywana wyłącznie  na  podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
  2. Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych  zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych, a towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać zwrócony wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/sklepy a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu. Zwrot może być dokonany za wyjątkiem następujących artykułów:
   1. Wszystkie artykuły spożywcze (w tym dziecięce)
   2. Kwiaty (doniczkowe, cięte, krzewy i drzewka)
   3. Alkohol i papierosy
   4. Środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pieluchy itp.)
   5. Tablety, telefony komórkowe, komputery, pendrive oraz karty pamięci, kamery oraz aparaty, nawigacje GPS, konsole do gier, urządzenia z możliwością zapisu danych
   6. Kosmetyki i chemia gospodarcza
   7. Książki oraz czasopisma
   8. Doładowania telefonów komórkowych
   9. Gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe i płyty
   10. Bielizna, skarpetki, rajstopy , stroje kąpielowe
  3. Zwrotu towaru pełnowartościowego dokonać można wyłącznie po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:
   1. Klient posiada oryginał dowodu zakupu
   2. Zwracany towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym
   3. Zwracany towar nie posiada śladów użytkowania
   4. Zwracany towar jest kompletny
   5. Zwracany towar posiada oryginalne metki (dotyczy towarów tekstylnych)
  4. Za zwrócony towar Klient otrzymuje jego równowartość, tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu, który należy zachować w sklepie.
  5. Jeżeli Klient zgłasza chęć wymiany towaru pełnowartościowego, a produkt spełnia powyższe warunki i jest dostępny w sklepie, można dokonać wymiany produktu na inny o tym samym indeksie (wymianie nie podlegają towary wskazane w  punkcie  2 a j).
  6. Istnieje możliwość zwrotu gotówki za niezużyte doładowanie prepaid tylko w przypadku, gdy:
   pracownik sklepu błędnie  nabije  wartość  lub  sieć  doładowania,
   - kod doładowań jest nieczytelny, zamazany lub nastąpi uszkodzenie doładowania przez pracownika sklepu.
  7. Sklep Biedronka zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów niespełniających wyżej wymienionych zasad.

  Reklamacje towarów niepełnowartościowych/wadliwych

  1. Klienci mogą dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie,  za wyjątkiem sklepów franczyzowych, a towar niepełnowartościowy zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać zareklamowany wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/sklepy a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu. Reklamacja można zostać dokonana na protokole reklamacyjnym dostępnym w sklepie lub na własnym arkuszu papieru (osobiście lub listownie na adres sklepu),  Reklamacje mogą być także zgłaszane bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta sieci sklepów Biedronka:
  • 800 080 010*
   (z telefonu stacjonarnego)
   lub
   (22) 205 33 00**
   (z telefonu komórkowego
   lub z zagranicy)
  • bok@biedronka.pl

  * połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Reklamacje wadliwych produktów mogą być składane na podstawie rękojmi lub gwarancji (jeśli produkt jest objęty gwarancją).
  4. Składając reklamację z tytułu rękojmi, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży (zwrot gotówki), chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

  - z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  1. Klient, będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. Reklamacje na podstawie rękojmi mogą być składane jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  3. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7.
  4. W terminach określonych w pkt. 8 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Jeżeli termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
  5. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
  6. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Klienta wadliwego produktu do sprzedawcy oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji.
  7. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi - sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient jest konsumentem, złożył reklamację z tytułu rękojmi i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  8. Jeronimo Martins Polska S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w zakresie reklamacji towarów niepełnowartościowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, konsument może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej (http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html), bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i zastępuje Regulamin zwrotów i reklamacji zakupionych w sklepie Biedronka z dnia 1 marca 2017.

  Aktualizacja: 21.10.2020

  Powrót do komunikatów